درباره ما
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
“گروه مالی پایاحساب فعالیت خود را  از سال 1382آاغاز نموده و موضوع فعالیت  آن، انجام کلیه خـدمات و مشاوره مـالی، حسابداری، مدیریت و مالیاتی از قبیل  انجام رسیدگی و بررسی حسابها و اسناد و گزارشهای مالی، تجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترلهای داخلی و مدیریتی، اصلاح حساب، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای مالی و مدیریتی، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، ارائه مشاوره مالی و مالیاتی، انجام بررسیهای ویژه مالی و … می باشد.
این گروه  از زمان شروع فعالیت تاکنون با اتکاء به دانش و سالها تجربه کاری  کادر حرفه ای خود، به طیف گسترده ای از شرکتها که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور منجمله، خدمات مهندسی، پیـمانکاری، تولیـدی و صنعتـی، بازرگــانی، خدماتی، مشاوره، و . . . مشغول به فعالیت بوده اند، خدمات متنوع مالی منجمله حسابداری،حسابرسی داخلی ،اصلاح حساب، ایجاد و بهینه سازی سیستمهای موجود مالی، مشاوره مالی و مالیاتی و غیره ارائه نموده است.  . . .