مالیات

مشاوره مالی و مالیاتی

  • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بصورت فصلی
  • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد شرکت
  • تشکیل پرونده مالیاتی و تععین حوزه آن برای شرکتهای تازه تاسیس بصورت مکانیزه
  • تنظیم لوایح و دفاع مالیاتی و شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی همراه با کارشناسان خبره و مجرب به منظور احقاق حقوق مالیاتی شرکتها
  • تهیه و تنظیم و ارسال لیستهای مربوط به خرید و فروش فصلی بصورت مکانیزه
  • حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
  • تهیه و ارائه اسناد و مدارک و دفاع از آن هنگام رسیدگی به دفاتر شرکت توسط ممیزان محترم سازمان امور مالیاتی
  • حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیات و عوارض بر ارزش افزوده