برج میلاد

آدرس :

خیابان مطهری – (نرسیده به ایستگاه مترو مفتح )خیابان کوه نور – خیابان دوم – شماره شش

تلفن :88994582-88805773